20 October 2021
Sidney Smeets
Opinie

Homo, zien en zwijgen.

Afgelopen week deed Thierry Baudet opnieuw homofobe en racistische uitspraken. Deze keer vond hij niet alleen dat homogenezing helemaal niet bestraft hoort te worden omdat LHBTI’ers die ‘hetero willen worden door drie keer om een boom te rennen’ dat moeten mogen, ook besloot hij dat ‘aids’ alleen een probleem is als je geen ‘blanke hetero’ bent. Er tekent zich een patroon af: homofobie is voor Baudet alleen een probleem als het afkomstig is van mensen die ‘niet blank’ zijn. Komt het gevaar uit een andere hoek dan zwijgt hij of doet er vrolijk aan mee.

Baudet promoveerde in 2012 op het proefschrift De Aanval op de Natiestaat. Volgens Baudet werkte hij daarbij nauw samen met de Britse euroscepticus John Laughland die hij in het boek 23 keer citeerde. Diezelfde Laughland is om tal van redenen een controversieel figuur. Zo maken zijn nauwe banden met het LHBTI-onvriendelijke Kremlin zijn betrokkenheid bij het Nederlandse Oekraïne-referendum verdacht. In 2013 sprak Laughland zich uit tegen de openstelling van het burgerlijk huwelijk in Frankrijk. Hij beklaagde zich over het gemak waarmee in het Verenigd Koninkrijk het traditionele huwelijk was opgegeven maar verheugde zich over het feit dat er in Frankrijk demonstranten waren die het traditionele gezin wilden ‘beschermen’.[Laughland prees de Russische Federatie wegens haar anti-LHBT-wetgeving en zag hoop voor de rest van Europa in het feit dat de Russen weigerden kinderen ter adoptie aan te bieden aan buitenlandse homoseksuele stellen. Ook keerde Laughland zich tegen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin ‘activistische’ rechters zouden zetelen die probeerden op gevoelige terreinen, zoals de expliciet genoemde rechten van LHBTI’ers, hun wil op te leggen aan de deelstaten. Na de oprichting van Forum voor Democratie noemde Baudet Laughland zijn ‘partijideoloog’, nodigde hem uit te spreken op het partijcongres en bood hem een plek aan op de lijst voor de Europese verkiezingen. 

Baudets promotie was controversieel. Verschillende opponenten beklaagden zich openlijk over het dubieuze wetenschappelijk niveau van het boek, dat te weinig feiten en te veel meningen zou bevatten. Het geschrift was eerder journalistiek dan academisch van aard.[Hoewel de verdediging van een proefschrift doorgaans slechts een formaliteit is, stemde een van de leden van de promotiecommissie in dit geval tegen het aan Baudet verlenen van de doctorsgraad, zo liet een van de hoogleraren zich in 2019 ontvallen.[3]

Baudets voorliefde voor nationalisme en conservatieve politiek bracht hem in contact met gelijkgestemden. De Forum-politicus, en in zijn kielzog vele andere nationalisten, noemt zichzelf, naast ‘verzetsheld’ en ‘belangrijkste intellectueel van Nederland’, graag ‘cultuurchristen’. Daarmee maakt hij duidelijk welke religie wat hem betreft een voorkeurspositie verdient in ons land. EenVandaag peilde in 2017 dat ook onder veel kiezers die traditioneel op de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) stemmen, Baudet populair is. Het mag dan ook niet verbazen dat Forum en de SGP innige banden onderhouden. SGP-voorman Kees van der Staaij ondertekende eind 2018 de zogeheten Nashville-verklaring, waarin vanuit conservatief-christelijk standpunt acceptatie van LHBTI-rechten in het algemeen en transgenderrechten in het bijzonder, ferm worden afgewezen.[Dit weerhield Forum er niet van de SGP in 2019 aan een extra zetel in de Eerste Kamer te helpen.[7]

Dat zwijgen over homofobie lijkt een patroon. Baudet gaf een lezing voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, die zich meermaals openlijk had uitgesproken tegen ‘transgenderisme’ en de ‘losbandige’ LHBTI-beweging. Een andere aartsconservatieve katholieke club die op zijn steun kan rekenen is Civitas Christiana, dat demonstreerde tegen Pride-evenementen en een homovriendelijke poster-campagne van Suit Supply. De banden met Civitas Christiana werden nog hechter in het samenwerkingsverband ‘Cultuur onder vuur’, dat zicht richt op traditie, het traditionele gezin en privé-eigendom. De evenementen die ‘Cultuur onder vuur’ organiseert worden drukbezocht door prominente regionale FvD-politici. 

De flirt met de SGP liet al zien dat Baudet christenen uit reformatorische hoek graag ten dienste is. Zo liet hij in het Reformatorisch Dagblad weten dat hij een verbod op discriminatie onzin vond: ‘Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan.’[9]

Dat Baudets omarming van conservatief-christelijke waarden op gespannen voet staat met zijn vermeende warme gevoelens voor LHBTI-rechten, wordt door Forum voor Democratie stelselmatig ontkend, maar ondertussen ontbreekt het bij de partij aan LHBTI-emancipatiebeleid. Op de partij-website prijkt onder de titel ‘Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!’ een uiteenzetting van de opvatting dat LHBTI-emancipatiebeleid gelijk zou staan aan ‘identiteitspolitiek’:  

We willen niet dat we de overheid gaan zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd. Omdat we geloven in de eenheid van de Nederlandse natie en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid… Forum voor Democratie staat dus pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook de Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld. We zien veel liever een overheid die dáárvoor opkomt dan met convenanten en subsidiestromen steeds weer nieuwe groepen een steuntje in de rug probeert te geven – en daarmee andere groepen achterstelt en op hún beurt aanleiding geeft speciale behandeling te eisen.

Forum voor Democratie vindt geen beleid het beste beleid. Opmerkelijk is de verwijzing die daarbij gemaakt wordt naar artikel 1 van de Grondwet. Volgens FvD zou daarin immers een verbod op discriminatie wegens ‘ras, geslacht, geloof’ en ‘seksuele geaardheid’ zijn opgenomen. Maar naar de term ‘seksuele geaardheid’ is het in de Grondwet vergeefs zoeken. Juist om die reden nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan om in artikel 1 van de Grondwet ook ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ expliciet te noemen als op voorhand verdachte discriminatiegrond.[En in weerwil van de ronkende tekst op de website bleek in 2020 dat Forum daar juist tegenstander van was. Toen het wijzigingsvoorstel op 30 juni van dat jaar in stemming werd gebracht, stemden alleen de fracties van FVD, PVV, SGP en Van Haga tegen.

Dat dit stemgedrag niet geheel uit de lucht komt vallen, blijkt wel uit het feit dat Forum liefst ook af wil van de artikelen artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarin respectievelijk om het strafbaar stellen van groepsbelediging en het aanzetten tot haat of discriminatie vanwege onder andere hetero- of homoseksuele gerichtheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. ‘De grens hoort te liggen bij oproepen tot geweld,’ zo valt op de Forum-website te lezen, ‘Daar moet hard tegen worden opgetreden. Maar alles daarbuiten hoort toegestaan te zijn. Anders wordt onze vrijheid van meningsuiting steeds verder ingeperkt.’ Net als Pim Fortuyn en Geert Wilders voor hem, die beiden artikel 1 van de Grondwet wilden afschaffen, lijkt Thierry Baudet niets op te hebben met de bescherming van kwetsbare groepen tegen discriminatie en haat. 

Die door Forum zo geroemde vrijheid van meningsuiting wordt ook selectief toegepast. De ernstige misstanden in Rusland, Hongarije, Brazilië en Polen, waar LHBTI-rechten met voeten worden getreden, zijn voor Forum bijvoorbeeld geen onderwerp van gesprek. Dat is volgens de partij ‘lokale politiek’ waar Nederland niets mee te maken heeft. Opmerkelijk is dat partijleider Baudet wel regelmatig lovende woorden spreekt over de politiek van deze landen, of meer specifiek hun ‘sterke leiders’. Zo was hij in 2016 spreker bij het Poolse Kongres Nowej Prawicy (Congres van Nieuw Rechts) dat zich fel tegen de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht en andere LHBTI-rechten uitspreekt. Baudet maakt ook geen geheim van zijn vriendschap met de Franse Front National-jeugdleider Julien Rochedy, die bepleitte dat anti-LHBTI wetgeving naar Russisch model moet worden ingevoerd om kinderen te ‘beschermen’ tegen ‘homopropaganda’. Ook over zijn bewondering voor leiders als Vladimir Poetin, Victor Orbán, Jair Bolsonaro en Donald Trump, die hij op Twitter ‘a great leader for the world as a hole’ (sic) noemde, is Baudet helder. 

Forum werkt in het Europees Parlement verder samen met de Poolse regeringspartij PiS (Prawo i Sprawiedliwość). FvD en SGP zitten in de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)-fractie, waarvan ook PiS deel uitmaakt. Nadat deze ultraconservatieve katholieke partij voor ‘Recht en Rechtvaardigheid’ in Polen aan de macht kwam werden verschillende gemeentes tot ‘LHBT-vrije zones’ verklaard omdat zij de ‘traditionele christelijke gezinswaarden’ en de ‘Poolse identiteit’ zouden bedreigen. Hoewel een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement deze gang van zaken in december 2019 veroordeelde, bleef Forum voor Democratie stil en onthield zich van stemming.

Dat deed de partij ook al toen het Europees Parlement twee maanden eerder een resolutie aannam waarin het streng christelijke Oeganda een reprimande kreeg wegens het plan om nieuwe anti-homowetgeving aan te nemen. Daarin zou onder invloed van westerse christelijke lobbyisten mogelijk de doodstraf op homoseksualiteit gesteld worden. 

In 2020 keerde de partij zich niet alleen tegen de wijziging van artikel 1 Grondwet, maar stemde ze ook met de SGP, CU, PVV en het CDA mee tegen de strafbaarstelling van ‘conversietherapie’, een vorm van religieuze gebeds-‘genezing’ die erop gericht is iemands LHB-geaardheid of trans genderidentiteit te veranderen. FvD-Kamerlid Hiddema vond dat ‘iedereen op seksueel terrein’ zijn ‘hobby’s, als instincten, als overtuigingen’ mocht ‘beoefenen’, maar: ‘Wij willen niet belerend zijn. Wij zijn een libertarische partij. Als iemand van zijn seksuele geaardheid baalt en denkt er via homogenezing van af te kunnen komen, moet dat mogen.’

Een opmerkelijk standpunt gezien het feit dat slachtoffers van dergelijke therapieën meermaals duidelijk hebben gemaakt dat van een vrije keuze of eigen wil om te ‘veranderen’ geen sprake is. Nog los daarvan kun je een geaardheid helemaal niet veranderen en is dus ook geen sprake van een ‘therapie’ maar slechts van kwaadaardige kwakzalverij.

Opkomen voor de rechten en belangen van LHBTI’ers is voor Forum duidelijk geen prioriteit. Wanneer LHBTI’ers misbruikt kunnen worden om moslims te bashen zijn Baudet en zijn Forum er echter wél als de kippen bij. ‘Intolerantie ten aanzien van homo’s is’, aldus Baudet op 3 april 2017 bij Dit is de Dag, ‘natuurlijk een probleem voor heel veel moslimjongeren’. Over de homofobie van zijn eigen partij en bij zijn bondgenoten zwijgt hij echter in alle talen.

Horen, zien maar vooral zwijgen als de homofobie uit de ‘verkeerde’ hoek komt.


Amstelplein 54 (26.10)

1096 BC Amsterdam

020 854 6340

info@smeetslaw.nl

LinkedIn