Select Page

De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig.

(Oscar Wilde)

Rechten worden alleen verworven door degenen die hun stem laten horen.

(Harvey Milk)

De hele kunst van het spreken is begrepen te worden.

(Confucius)

Expertise.

Wij vechten voor uw rechten.

Strafrecht op het hoogste niveau, dat is al 20 jaar het speelveld waarin mr. Sidney Smeets zich begeeft. Of het nu gaat om de bijstand aan verdachten in geruchtmakende en principiële strafzaken of de bijstand aan slachtoffers, het beste resultaat voor de cliënt staat altijd centraal. Smeets wordt omschreven als een scherpe jurist, een gedreven topadvocaat die zich als een terriër vastbijt in zijn dossiers en met passie voor het vak tot het uiterste gaat om te vechten voor de rechten van zijn cliënten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. Smeets de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, slachtofferrecht en cassatie. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minstens tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Verdachte

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is het uitgangspunt in onze rechtsstaat maar het kan soms toch voelen alsof een verdachte zijn onschuld moet bewijzen. Als u betrokken raakt in een strafzaak is het daarom van groot belang dat u bijgestaan wordt door een specialist die de ins- en outs van het strafrecht als zijn broekzak kent en zijn sporen heeft verdiend. Cliënten doen hun voordeel met ruim 20 jaar ervaring in het vechten voor de rechten van verdachten op het allerhoogste niveau. Bekende zaken waarin mr. Smeets verdachten heeft bijgestaan zijn de Belgische Kasteelmoordzaak, de Playstation Moorden, de Amsterdamse zedenzaak. In veel van de strafzaken die door Smeets Law worden behandeld spelen principiële rechtsvragen. Zo verleent mr. Smeets al jaren succesvol bijstand aan coffeeshops die, ondanks het gedoogbeleid, vervolgd worden vanwege de aanvoer van softdrugs via de ‘achterdeur’, en principiële wietkwekers die veilig en verantwoord kweken voor eigen of medicinaal gebruik.

Slachtoffer

De bijstand aan slachtoffers is een vreemde eend in de strafrechtelijke bijt. Strafrechtelijke expertise helpt valkuilen te vermijden en garandeert een goede voorbereiding op het proces. Een goede slachtofferadvocaat gaat daarbij tot het uiterste en weet op creatieve wijze de ruimte die de wet biedt te benutten. Smeets staat veel slachtoffers van discriminatie bij en weet als geen ander dat daarbij toewijding en bijzondere expertise vereist zijn. Tegenover het onvermijdelijke ‘blaming the victim’ stelt u met Sidney Smeets een advocaat die als volwaardige procesdeelnemer vecht voor uw  rechten.

Detentie

Na een veroordeling is de rechtsbijstand nog niet altijd ten einde. Tegen de verwerking van uw DNA-materiaal in de DNA-databank kan bezwaar gemaakt worden. Wanneer u een ontneming moet betalen is er vaak nog veel te ondernemen om te voorkomen dat u bij niet betalen gegijzeld wordt. Er kan in de gevangenis of het huis van bewaring het nodige misgaan en uw detentiefasering kan vertraging oplopen. Ook in die gevallen heeft u iemand nodig die vecht voor uw rechten en u helpt ervoor te zorgen dat ook na de strafzaak uw belangen worden behartigd.

Scheepsrecht en het begin van de Australische LHBTI-geschiedenis

In de National Gallery of Victoria in Melbourne is een installatie te zien van de Australische kunstenaar Drew Pettifer. Afgebeeld zijn twee jongemannen, hun foto’s dragen de titels Untitled (Bram) en Untitled (Ruel). De begeleidende tekst legt uit dat de foto’s uit...

Waarom ik mijn zetel niet inneem

Deze week werd ik opnieuw door de Kiesraad benoemd. Ik zal echter niet de Kamer in gaan. Hier leg ik uit waarom. Het was een prachtige uitslag in maart 2021: 24 zetels. Met mijn 18e plek op de lijst kwam ik rechtstreeks in de Kamer. Drie weken later was de droom...

Op de politieke boot valt tijdens Pride niets te vieren

In 2021 sloten D66, CDA en VVD samen met andere partijen het regenboog stembusakkoord. Daarin spraken ze af dat de rechtspositie en veiligheid van LHBTI’ers zou worden verbeterd. Geen van de regeringspartijen is ook maar één van de toezeggingen of beloftes uit 2021...

Niet Gay op Goeree-Overflakkee

‘Homo's mogen geen bloemen leggen bij herdenking’. Een krantenkop die je wellicht in de jaren ’60 zou hebben verwacht. Maar ze stamt van 20 maart 2023. Op Goeree-Overflakkee zijn LHBTI’ers ook in de 21e eeuw nog steeds niet welkom bij het herdenken van slachtoffers...

Een échte Vermeer?

In het Rijksmuseum zijn vanaf deze week 28 van de 37 aan Johannes Vermeer toegeschreven werken te zien. Maar zijn al die Vermeers wel Vermeers, wat heeft Herman Göring daarmee te maken en waarom is de tot halverwege de 19e eeuw nauwelijks bekende Vermeer nu big...

Homoseksualiteit en de holocaust

De Holocaust herdenking in de Duitse Bondsdag staat in 2023 in het teken van de vervolging van LHBTI'ers onder het nazi-regime. Over de exacte omvang van die vervolging is niet veel bekend maar dat ze heeft plaatsgevonden staat vast. In Nederland is slechts één...

Het Spook van Woke in Staphorst

Minister Yesilgöz schoot deze week tijdens het vragenuur uit haar slof. Aanleiding waren vragen over het (niet) optreden van de politie bij het racistische geweld rondom de intocht van de katholieke Sinterklaas in het gereformeerde Staphorst. Waarom richt de woede van...

Opnieuw Strafbare opruiing

Het houdt niet op, niet vanzelf. Deze week deed het Kamer/Staten/Gemeenteraadslid Van M. opnieuw opmerkelijke - en mogelijk strafbare - uitspraken. Maar wie grijpt in? Op 12 juli publiceerde ik op deze site een opinie onder de titel 'Strafbare opruiing door een...

Homonationalisme

Afgelopen week ontstond er (opnieuw) ophef over rechts-radicale LHBTI-haat. Een Leidse promovenda die al vaker de - in haar ogen verderfelijke - 'regenboogideologie' aanviel werd tijdelijk van Twitter verbannen omdat ze de regels tegen haatdragend gedrag van het...

Strafbare opruiing door een Kamerlid

Kamerlid Nilüfer Gündoğan deed deze week aangifte van opruiing tegen Gideon van Meijeren. Afgelopen week ontstond ophef over een speech van het FvD-Kamerlid waarin hij betoogde dat het taboe op het gebruik van geweld door burgers niet altijd goed is. Het is niet de...

Lexicon.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van veel voorkomende juridische termen in het (straf)recht. In geen geval kunt u in de beschrijvingen enig advies lezen.

Aanhouden

Het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan.

Aanwijzing

Voorschrift hoe het Openbaar Ministerie zijn taak moet vervullen. Officieel bevel van de minister van Justitie aan het Openbaar Ministerie om een zaak op een bepaalde manier af te handelen.

Advocaat-Generaal (AG)

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) bij een gerechtshof. De taak van een AG komt overeen met die van de officier van justitie bij de rechtbank. Bij de Hoge Raad is de AG adviseur van de Hoge Raad. Deze AG werkt niet voor het Openbaar Ministerie.

Akte

Ondertekend schriftelijke stuk dat als bewijs kan dienen.

Ambtshalve toevoeging

Toewijzing door de rechter van een advocaat die (kosteloos) rechtsbijstand verleent aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten die in bewaring zijn gesteld, zonder dat zij daartoe zelf een verzoek hoeven indienen.

Appel

Ook wel: hoger beroep. De mogelijkheid om, als men het niet eens is de uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. In hoger beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen ‘appel’ maar ‘cassatie’.

Arrest

Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een civiele dagvaardings- procedure of van een strafzaak.

Arrondissement

Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in elf arrondissementen.

Arrondissementsparket

Het kantoor van het OM in een arrondissement. Op het arrondissementsparket werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie.

Beklag

De mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen als door het OM besloten is om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. De beslissing om al dan niet alsnog te vervolgen wordt dan ter beoordeling aan het gerechtshof voorgelegd.

Benadeelde

Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde kan zich  in het strafproces ‘voegen’ om als slachtoffer schadevergoeding van de dader te vorderen.

Beslag

Inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs of omdat ze gevaarlijk zijn, of om criminele winsten af te romen. Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie.

Betekening

Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte, een getuige, een gedaagde partij of belanghebbende.

Bewijslast

De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bewijsmiddelen / bewijsmateriaal

Middelen die een rechter overtuigen. De rechter gebruikt deze voor het motiveren van het vonnis.

Cassatie

In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter.

Cautie
De mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.
Contra-expertise

Tegenonderzoek door een deskundige.

Cumulatieve tenlastelegging

Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Dading

Een overeenkomst of regeling c.q. schikking tussen partijen waardoor de rechter geen uitspraak meer hoeft te doen. Het is een contract tussen slachtoffer en dader waarin de schade wordt vergoed.

Dader

(Mede)pleger van een strafbaar feit of degene die het feit heeft uitgelokt.

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Delict

Strafbaar feit.

Doodslag

Het iemand van het leven beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan.

Dwangmiddelen

Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijvoorbeeld: fouilleren, afluisteren, huiszoeking. / Pressiemiddelen ter uitoefening van bestuursdwang om naleving van wettelijke voorschriften te bewerkstelligen.

Economische politierechter

Strafrechter die beslist over economische vergrijpen, zoals overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet.

Eed of belofte

De plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.

Eenvoudig / enkelvoudig delict
Lichtste vorm van een delict, bijvoorbeeld diefstal.
Eis

Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.

Elektronisch toezicht

Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn voorwaarden bij een voorwaardelijke straf houdt.

Exploot / exploit

Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechts- deurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Gemachtigde

Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.

Getuige à charge

Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. De getuige legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte.

Getuige à decharge

Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat. Deze getuige legt vaak ontlastende verklaringen af.

Gevangenhouding

Een vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De raadkamer van de rechtbank beslist over gevangenhouding.

Griffier

De persoon die de rechter op de zitting ondersteunt en een verslag maakt van de zitting.

Griffierecht

Het bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele zaak of bestuursrechtzaak start, of daarin gedaagde is.

HALT

Afkorting voor Het Alternatief. Het Halt-bureau kan onbetaald werk opdragen als alternatief voor een boete of gevangenisstraf bij kleine vergrijpen zoals vernielingen of diefstalletjes.

Hechtenis

Vorm van vrijheidsstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete.

Heenzenden

Het vrijlaten van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten of van veroor- deelden die hun straf bijna hebben uitgezeten.

Herziening

Buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken. Kan bij de Hoge Raad worden aangevraagd wanneer zich een nieuw gegeven (een ‘novum’) aandient dat bij het onderzoek op de zitting aan de rechter nog niet bekend was.

Huis van Bewaring

Het gebouw waar verdachten zitten die nog niet zijn voorgekomen en die in voorlopige hechtenis zitten. Ook bestemd voor personen die een licht vergrijp hebben begaan en daarvoor een hechtenisstraf kregen.

Huiszoeking

Het doorzoeken van een woning om goederen in beslag te nemen.

Hulpofficier van justitie

Hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij opsporing en vervolging het OM assisteert.

Immateriële schade

Schade die veroorzaakt is door verdriet, smart of geestelijk gemis. In tegenstelling tot materiële schade is deze schade niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om deze te vergoeden heet smartengeld.

Inbewaringstelling

In het strafrecht: voorlopige hechtenis in opdracht van de rechter-commissaris. In het vreemdelingenrecht: opsluiting van iemand die niet over geldige verblijfspapieren beschikt. In het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen: gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van iemand die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

Inverzekeringstelling

Het vasthouden van de verdachte als dat nodig is voor het onderzoek. De (hulp)officier van justitie beslist hierover.

Jeugdstrafrecht (of kinderstrafrecht)

Strafrecht voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. 16- en 17- jarigen kunnen volgens de regels van het volwassenenstrafrecht worden berecht als de ernst van het delict, hun persoonlijkheid of de omstandigheden waaronder het feit is begaan daar aanleiding voor geeft. Jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen op grond van hun persoonlijkheid volgens de regels van het jeugdstrafrecht berecht worden. De rechter bepaalt welk recht van toepassing is.

Justitiële Informatiedienst

De dienst die na veroordeling misdrijven op naam registreert en deze strafrechtelijke gegevens onder bepaalde voorwaarden verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een Verklaring omtrent het gedrag).

Klachtdelict

Een delict dat alleen kan worden vervolgd als er een klacht is ingediend, bijvoorbeeld in geval van belediging.

Kort geding

Procedure om in een spoedeisende civiele zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak.

Kracht van gewijsde

Een uitspraak heeft ‘kracht van gewijsde’ als daartegen geen beroep meer mogelijk is.

Maatregel

Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.

Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken.

Meineed

Een valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechter, maken zich schuldig aan meineed.

Militaire kamer

De rechtsprekende instantie die belast is met de behandeling van strafzaken die zijn begaan door militairen.

Misdrijf

Strafrechtelijk vergrijp. In het strafrecht wordt een onderscheid gemaakt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden doorgaans berecht door de kantonrechter, misdrijven door de afdeling strafrecht van de rechtbank.

Moord

Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven.

Mulder-afdoening

Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen bestuursrechtelijk af te doen.

Ne bis in idem (niet tweemaal voor hetzelfde)

Een term in het strafrecht voor de regel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft.

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter. Een zaak is niet-ontvankelijk als het niet tot een inhoudelijke behandeling komt omdat er niet is voldaan aan formele vereisten. In het strafrecht kan ook het OM niet ontvankelijk zijn als (bijvoorbeeld) de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen.

Non–refoulement

Het niet mogen terugsturen van asielzoekers vanwege de gevaren die hen bedreigen in het land van herkomst.

Noodweer

Het plegen van een strafbaar feit om jezelf of een ander te beschermen tegen een onmiddellijke bedreiging.

Noodweer exces

Als iemand de grens overschrijdt van de noodzakelijke verdediging (nood- weer), bijvoorbeeld omdat hij in paniek raakt, kan sprake zijn van noodweer exces.

Officier van justitie

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek in strafzaken.

OM-afdoening
Het Openbaar Ministerie kan zelf lichte straffen opleggen. Dat kan voor strafbare feiten als rijden onder invloed, rijden met onverzekerde motorrijtuigen en veelvoorkomende eenvoudige zaken.
Ondercuratelestelling

Het benoemen van een curator voor een persoon die zijn financiële zaken door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer goed zelf kan regelen.

Onrechtmatig bewijs

Bewijs dat het Openbaar Ministerie niet volgens de regels van het recht heeft verkregen.

Ontoerekeningsvatbaar

Het niet toerekenen van een strafbaar feit aan de dader vanwege zijn psychische toestand.

Ontslag van rechtsvervolging

Beslissing van de rechter als hij vindt dat de verdachte het tenlastegelegde feit wel heeft gepleegd, maar dit feit of de verdachte niet strafbaar is.

Onvoorwaardelijke straf

Straf die daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt verdachten.

Opportuniteitsbeginsel

Het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd. Als de officier beslist om niet te vervolgen dan kan een belanghebbende daarover een klacht indienen bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging.

Overtreding

Licht strafrechtelijk vergrijp. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel berecht door de kantonrechter van de rechtbank, misdrijven door de afdeling strafrecht van de rechtbank.

Passant

(TBS-passant) Veroordeelde die in afwachting is van een plaats in een TBS-kliniek.

Penitentiaire inrichting

Gevangenis of huis van bewaring.

Piketdienst

Regeling dat elke verdachte, vreemdeling of psychiatrische patiënt die in bewaring wordt gesteld op het politiebureau of in een psychiatrisch ziekenhuis automatisch wordt bezocht door een advocaat om zijn of haar rechten te bespreken.

Politierechter

Alleensprekende rechter van de rechtbank in strafzaken die niet zo ingewikkeld zijn en waarin niet meer dan één jaar gevangenisstraf wordt geëist.

Proces-verbaal

Schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenomen en met een verklaring die ze hebben opgetekend uit de mond van een verdachte of getuige.

Proeftijd

De rechter kan iemand tot een voorwaardelijke straf veroordelen. De straf wordt dan niet uitgevoerd onder de voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd aan een aantal afspraken houdt en niet opnieuw in de fout gaat. Deze voorwaarden zijn door de rechter in zijn vonnis opgelegd.

Pro-forma zitting

Zitting waarop een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Een pro-forma zitting vindt plaats als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest, maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen.

Rechter-commissaris (RC)

Rechter die het onderzoek naar één of meer strafbare feiten leidt.

Recidive

Herhaling van strafbaar gedrag.

Reclassering

Instelling die het herintreden in de maatschappij van veroordeelden wil bevorderen. De reclassering geeft ook voorlichting aan de rechter over de persoon van de verdachte.

Requisitoir

De aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces waarin hij de feiten op een rij zet, zijn mening geeft over het bewijs en op grond daarvan een bepaalde straf eist. De officier van justitie kan ook vrijspraak vragen.

Rogatoire commissie

Getuigenverhoor dat in opdracht van de behandelend rechter door een andere instantie (meestal een rechtbank in het buitenland) wordt uitgevoerd.

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Schouw

Wat in het civiel en bestuursrecht een descente of plaatsopneming wordt genoemd, heet in het strafprocesrecht een schouw: een bezichtiging op de plaats van het delict.

Seponeren

Bevoegdheid van de politie of officier van justitie om de zaak niet voor de rechter te brengen, maar te laten rusten (sepot).

Sprongcassatie

Overeenkomst tussen partijen inhoudende dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct (zonder hoger beroep) in cassatie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd.

Strafblad

Vermelding in het strafregister (Justitieel Documentatie Systeem / JDS) dat aantekeningen bevat over de keren dat iemand in het verleden verdacht werd van strafbare feiten en over de afloop daarvan (sepot, vrijspraak, veroordeling).

Strafbeschikking

Sanctie die zelfstandig is op te leggen door het Openbaar Ministerie voor misdrijven en overtredingen waarop een gevangenisstraf staat van maximaal zes jaar. Als de verdachte het er niet mee eens is, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij de strafrechter.

Taakstraf

Werkstraf. Het verrichten van onbetaald werk.

Tenlastelegging

Het deel van de dagvaarding in strafzaken waarin staat waarvan het Openbaar Ministerie de verdachte beschuldigt.

Terbeschikkingstelling (tbs)

Maatregel die de rechter kan opleggen aan een psychisch gestoorde veroordeelde. De terbeschikkinggestelde kan aan dwangverpleging worden onderworpen of moet zich aan bepaalde aanwijzingen van de rechter houden.

Toevoeging

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee aan een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een advocaat wordt toegewezen.

Transactie

Een voorstel van de officier van justitie aan de verdachte om een strafzaak buiten de rechter om te doen. Als de verdachte hiermee akkoord gaat, dan ziet de officier af van verdere strafvervolging.

Verbeurdverklaren

De rechter kan bepalen dat een veroordeelde als bijkomende straf de spullen kwijtraakt die bij hem in beslag zijn genomen.

Verdachte

Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Een verdachte wordt pas een dader genoemd nadat hij onherroepelijk is veroordeeld.

Verjaring

De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat of een misdrijf of overtreding niet meer kan worden berecht. Bij verjaring van de uitvoering van een opgelegde straf spreekt men van ‘executieverjaring’.

Verschoningsrecht

Het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte of op grond van zijn beroep heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten. Een getuige mag zich ook verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten.

Verstekvonnis / bij verstek veroordeeld zijn

Veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de verdachte niet in de procedure is verschenen.

Vervangende hechtenis

Aantal dagen dat de veroordeelde moet vastzitten als hij zijn boete niet betaalt of een taakstraf niet naar behoren verricht.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Iemand die door de rechter tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan één jaar veroordeeld is, hoeft die straf doorgaans niet helemaal uit te zitten. Dat geldt niet voor minderjarigen en voor personen die een jaar of minder straf hebben gekregen. Meestal moet iemand tweederde van zijn straf hebben uitgezeten, voordat hij voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. De voorwaarden, zoals het volgen van een vaardigheidstraining, elektronisch toezicht of een contactverbod, worden door de officier van justitie opgelegd.

Verzet

Het rechtsmiddel tegen een uitspraak dat kan worden ingediend als men bij verstek (afwezigheid) is veroordeeld is.

Voeging

Het samenvoegen van verschillende strafbare feiten tot één strafzaak.

Voorarrest

Het totaal aantal dagen dat iemand vastzit voorafgaand aan de zitting en onherroepelijke uitspraak. De dagen die iemand in voorarrest heeft door- gebracht worden van een straf afgetrokken.

Voorgeleiding

Verhoor van de verdachte door de officier van justitie om vast te stellen of het Openbaar Ministerie de rechter moet vragen om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen.

Voorlopige hechtenis

Verzamelnaam voor de begrippen bewaring, gevangenhouding en gevangenneming.

Voorwaardelijke straf

De straf die pas uitgevoerd wordt als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

Vormverzuim

Het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften. Ook wel ‘procedurefout’ genoemd.

Vrijspraak

Beslissing van de rechter als hij het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.

Smeets Law

Amstelplein 54

1096 BC Amsterdam

020 854 6340

06 81107851

info@smeetslaw.nl

LinkedIn